Bölüm

Sevgili Öğrenciler, 

Maliyenin ortak sosyal hayatın başlamasıyla dolayısıyla ilk devletlerle birlikte doğduğunu söylemek mümkündür. Her devletin toplumun bazı ortak zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması ve bunun için gereken mali kaynakları tedarik etmesi, egemenliğinin bir gereği ve sonucudur. Mali olayların ülkemizde bir bilim olarak sistematik bir şekilde incelenmesi ise 19’uncu yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır. Başlangıçta Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan maliye eğitimi ve araştırmaları 1936 yılında Fakültemizin kurulmasıyla İktisat Fakültesi içinde devam etmiştir. 

İlk olarak, üçüncü yılın müfredat programında bir “Maliye” dersine yer verilmiş ve bu ders Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin tarafından yürütülmüştür. Fakülte bünyesinde, 16 Temmuz 1941 tarihli Doktora Talimatnamesi’ne göre “Maliye ve Bütçe” adı altında Doktora eğitimine de başlanmıştır. Bu programda Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, “Gelir Vergisi” adlı dersi vermiştir. Yüksek Öğretim Kanunu’nun 1981 yılında kabulü ile Maliye Bölümü lisans programı oluşturularak maliye alanında eğitim - öğretime başlanmıştır. 

Maliye Bölümü’nde, ilk yarıyıllarda iktisat, işletme, muhasebe, matematik, istatistik, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, iktisat tarihi, sosyoloji, temel hukuk gibi bazı temel dersler verildikten sonra; takip eden yarıyılların müfredat programında kamu maliyesi, vergi teorisi, kamu ekonomisi, bütçe, maliye politikası, vergi hukuku, gümrük hukuku, vergi yargısı, vergi sistemleri, devlet borçları, mahalli idareler maliyesi gibi maliye alan dersleri ağırlık kazanmaktadır. 

Bölümümüzde 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanacak ve bütün derslerin sayı itibariyle en az yüzde otuzu İngilizce olarak verilecektir. Ayrıca, öğrencilerimize, Çince, Rusça, Arapça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca’dan birini ikinci yabancı dil olarak seçme imkânı da sunulmaktadır. 

Maliye Bölümü, bilimsel alt uzmanlık alanlarına göre Maliye Teorisi Anabilim Dalı, Mali İktisat Anabilim Dalı, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı ve Mali Hukuk Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüz bünyesinde, Maliye, Mali Hukuk ve İşletme Vergiciliği anabilim ve bilim dallarında ikisi ikinci öğretimde (akşam eğitimi) olmak üzere dört tezli yüksek lisans programı ile Maliye Anabilim Dalı seviyesinde yürütülen bir doktora programı bulunmaktadır. 

Edindikleri bilgi birikimi ile eğitim süreci boyunca kazandıkları inceleme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri, gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel kuruluşlarda kariyer mesleklerine girişte mezunlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır.   

Maliye Bölümü mezunları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, Sayıştay denetçiliği, vergi ve idare mahkemeleri hakimliği, banka müfettişliği, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinde denetçilik gibi pozisyonlar başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve bağlı tüm kamu kurumları ile özel sektörde pek çok pozisyonda görev alabilmektedir. Bugüne kadar bölümümüz mezunları çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Halen kamu idarelerinde, yargıda ve özel sektörde binlerce mezunumuz başarıyla görev yapmaktadır.   

Maliye Bölümü’nün seçkin akademik kadrosunu oluşturan öğretim üyelerimiz, geçmişten bugüne, eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmelerinin yanı sıra, yaptıkları araştırmalar, hazırladıkları raporlar ve projeler ile verdikleri görüşlerle ülkemizde ve diğer pek çok ülkede maliye ve vergi sistemlerinin yapılanmasına ve maliye politikalarının hazırlanmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır.   

İstanbul Maliyeli olmak, her şeyden önce, İstanbul Üniversitesi’nin 1453 yılında başlayan 567 yıllık tarihinin bir parçası olmak; aziz İstanbul’un yedi tepesinden birinde, binlerce yıllık tarihi, yaşanmışlığı, kültürü içselleştirmiş olarak, muhteşem Süleymaniye’ye bakan bir ulu bilgeden feyz almaktır.

Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
Maliye Bölüm Başkanı


Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında iktisat bilimi ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler öğretilir. 

Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için maliye ve vergi hukuku bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir.


20 Temmuz 1936’da kurulan ve 1937 yılı yaz yarıyılında faaliyete geçen İktisat Fakültesi’nde ilk lisans eğitim programında 3. Sınıf’ta Maliye dersleri var idi. Dersin hocası Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin ve haftalık ders saati 5 idi. Daha sonra Fakülte’de 8 kürsü kurulmuştur. Bu kürsülerden Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin idi. 1952’de Fakülte’de “sınıf” esası kaldırılarak 3 kısım ve 5 disiplin esası getirilmiştir. Bu 5 disiplinin biri de Maliye Disiplini olmuştur. 1960’da Fakültemiz’de “yarıyıl” usulüne geçilmiş ve 5,6 ve 7,8. yarıyıllarda Maliye Disiplini dersleri yürütülmüştür.

Fakülte bünyesinde, 16.07.1941 Doktora Talimatnamesi’ne göre Maliye ve Bütçe Doktora Programı da başlamıştır. İlk dönem doktora programında Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Gelir Vergisi adlı dersi yürütmüştür. 6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu ile Maliye Bölümü kurulmuştur. Bölüm, önce Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk ve İşletme olmak üzere 5 Anabilim Dalı’ndan oluşturulmuştur. Daha sonra, İşletme Anabilim Dalı Maliye Bölümü’nden ayrılmıştır.​

Akademik Bölüm Kurulu toplantısından bir anı.

1990’ların ikinci yarısı, Maliye Kütüphanesi.

Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında hukuk, matematik, istatistik, ekonometri, sosyoloji, işletme, muhasebe ve iktisat ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer fakülte ve bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek vergiler, kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile çeşitli mali sistemler okutulmaktadır.

Maliye Bölümü’nde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Maliye Bölümü’nde verilen eğitim, vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, vergi mahkemesi hakimliği, idari hakimlik, muhasebat kontrolörlüğü, bütçe uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, banka müfettişliği gibi mesleklere ve piyasa işletmelerindeki pek çok pozisyona aday olmak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlamaktadır.

Öğretim Elemanı Göreve Başlama Yılı Ayrılma Yılı
Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl PELİN 1936 1944
Ord. Prof. Dr. Fritz NEUMARK 1936 1952
Prof. Dr. Bedii FEYZİOĞLU 1950 1987
Prof. Dr. Memduh YAŞA 1953 1983
Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN 1953 1979
Prof. Dr. Arif NEMLİ 1953 2000
Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU 1957 1982
Prof. Dr. Şerafettin AKSOY 1963 2003
Prof. Dr. Türkan ÖNCEL 1963 2003
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER 1964 2007
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL 1964 2005
Prof. Dr. Salih TURHAN 1966 2001
Prof. Dr. Bora OCAKCIOĞLU 1967 1998
Prof. Dr. Nihat FALAY 1969 2008
Prof. Dr. Esfender KORKMAZ 1976 2007
Prof. Dr. Tülay ARIN 1976 2004
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ 1982 2016
Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU 1982 2014
Prof. Dr. K. Pınar AKKOYUNLU  1982 2019
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU 1986 2015
Prof. Dr. Emine Figen ALTUĞ 2006 2019
Doç. Dr. Burhan ŞENATALAR 1969 1979
Yrd. Doç. Dr. Metin TARIM 1976 1985
Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL 1982 2019
Asistan Dr. Ali Suat ÜRGÜPLÜ 1968 1971
Asistan Pertev BİLGEN 1958 1962
Asistan Levent ÇAKMUR 1965 1969
Asistan Mehmet Emin Dursun URAL 1971 1985
Asistan Zehra TURHAN 1980 1981
Asistan İl-Han ÖZAY --- ---
Asistan Kısmet ERKİNER 1967 1971
Arş. Gör. Fatoş Yeşim KARTALLI 1986 1994
Arş. Gör. Kaan TUNCELİ 1989 2002
Arş. Gör. Göksel AŞAN 1989 1998
Arş. Gör. Esra OLCAR 1992 1996
Arş. Gör. Berna Gülriz HARATOKA 1994 1996
Arş. Gör. Emine Elif ŞİMŞEK 1999 2006
Öğr. Gör. Esat TEKELİ 1952 1966
Öğr. Gör. Recep TURGAY 1967 1970