Akademik

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR (Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN (Merkez Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Nagihan OKTAYER (Üye)

Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ (Üye)

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ (Üye)

Tarihçe ya da 71 Yıllık Bir Yolculuğun Hikâyesi

Maliye Araştırma Merkezi’nin başlangıcı olan Maliye Enstitüsü 1949 yılında kurulmuştur. Enstitü’nün ilk müdürlüğüne Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark atanmıştır. Prof. Neumark müdürlük görevini 1952 yılında Prof. Orhan Dikmen’e devretmiştir. Maliye Enstitüsü’nün müdürleri arasında Prof. Dr. Memduh Yaşa ve Prof. Dr. Bedi N. Feyzioğlu gibi, maliye biliminin ünlü isimleri de bulunmaktadır. 

Maliye Enstitüsü kuruluşundan itibaren pek çok ulusal ve uluslararası faaliyet gerçekleştirmiştir. Bunların başında, şüphesiz ki Maliye Enstitüsü Konferansları gelmektedir. Yüzlerce bilim adamı, uzman, bürokrat ve devlet adamının verdiği konferanslar 1955 yılından başlayarak düzenli olarak yayımlanmıştır. Maliye Enstitüsü sadece konferans tebliğlerini yayımlamakla kalmamış, zamanının önemli kitaplarını ve yabancı dillerde yayımlanmış ünlü eserlerin tercümelerini de yayımlayarak bu eserleri bilim dünyasının istifadesine sunmuştur. 
Maliye Enstitüsü’nün 1949 yılında başlayan otuz üç yıllık yolculuğu, 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükmü uyarınca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu öncesinde lisansüstü eğitim öğretim programı uygulamayan bütün enstitüler gibi, Araştırma Merkezi’ne dönüşmesiyle, 30 yıldan bu tarafa da Maliye Araştırma Merkezi adı altında devam etmektedir. 
Maliye Araştırma Merkezi’nin 1955 yılından beri yayımlanan akademik yayını olan ve 2000 yılından beri hakemli bilimsel dergi olma özelliğini taşıyan Maliye Araştırma Merkezi Dergisi 2012 yılından itibaren alan indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.
Merkez (ve Enstitü) yaptığı çalışmalar, düzenlediği konferanslar ve hazırladığı raporlarla maliye politikalarının oluşturulmasında, vergi reform çalışmalarında ve mali mevzuatın şekillendirilmesinde önemli görevler ifa etmiştir.
Merkezin 10.000’den fazla kitap ve diğer bilimsel yayınlardan oluşan kütüphanesi, 1999 yılına kadar, İktisat Fakültesi’nin merkez kütüphaneden sonra en zengin kütüphanesi olma özelliğini taşımıştır. 1999 yılında depremden zarar gören Merkez Bina’nın tadilatı nedeniyle taşınan eserler, İktisat Fakültesi Merkez Kütüphanesi’nde muhafaza altına alınmıştır. 


Hukuki Dayanak

1-    2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (Çerçeve Düzenleme)

Maliye Araştırma Merkezi’nin ilk hukuki dayanağı 2547 sayılı kanun gereğince çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesidir. Madde hükmü şu şekildedir:
“Kanunla kurulmayan ve 2547 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan enstitülerden, bağımsız olarak yüksek lisans veya doktora öğretimi uygulamayan ve başlıca görevleri araştırma veya uygulama olan enstitüler, faaliyetlerini ilgili üniversite senatosu kararı ile araştırma veya uygulama merkezi olarak devam ettirebilirler”. 

2-    Maliye Araştırma Merkezi Statüsü (İkincil Düzenleme)

Maliye Araştırma Merkezi’nin kuruluşu ve faaliyetleri 1982 yılında kabul edilen Statü ile düzenlenmiştir. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi yayımı olan Maliye Çalışmaları Dergisi - Journal of Public Finance Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Mayıs ve Kasım aylarında yayımlanan, uluslararası bilimsel bir dergidir. 1955 yılında kurulmuştur. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Amaç

Maliye Çalışmaları Dergisi - Journal of Public Finance Studies, maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları hakkında teorik ve uygulamalı araştırmalar yayımlamayı ve bilimsel bilginin gelişimine katkı sunan uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

Kapsam

Maliye Çalışmaları Dergisi’nin kapsamını kamu maliyesi, kamu ekonomisi, kamu politikası, maliye politikası, kamu bütçesi, davranışsal maliye, vergileme ve ilişkili konular oluşturur. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.