Akademik

Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası (7.Baskı), Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.

Nazan SUSAM, Hüseyin Burak ÖZGÜL, Ezgim YAVUZ. “Türkiye Ekonomisi ve Maliyesi: 1923-2023”, Beta Yayınları, İstanbul, 2020.

Binhan Elif YILMAZ, Maliye- Kamu Maliyesi Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları, Maliye Politikası (4.Baskı), Der Yayınları, İstanbul, 2020.

İmren PEKER KILIÇER, İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması ile İlgili Algılarına Yönelik Bir Araştırma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019.

Yeliz Neslihan AKIN, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda İdarî Başvuru Yolları ve Başvuru Ehliyeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019.

Yeliz Neslihan AKIN, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda Yasaklama Kararları ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul, 2019.

Figen ALTUĞ, Kamu Bütçesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019.

Nazan SUSAM, Kamu Maliyesi (3.Baskı), Beta Yayınları, İstanbul, 2019.

Şerif Emre GÖKÇAY, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Kapsamı, Niteliği ve Sınırları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Salim Ateş OKTAR, Vergi Hukuku (13. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018.

Salim Ateş OKTAR, Türk Vergi Sistemi (2. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018.

Şahin AKKAYA, Yerelden Küresele Çevre Vergileri İktisadi Bir Analiz, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.

Yasemin TAŞKIN, Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan Sorumluluk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2017.

Yasemin TAŞKIN, Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2017.

Murat ŞEKER, Çağla BAKIŞ, Binnur Çakır, Renan Burduroğlu, İstanbul'da İstihdam-Eğitim İlişkisi, İngev Yayınları, İstanbul, 2017.

Murat ŞEKER, Mutluluk Ekonomisi Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2017.

Murat ÇAK, Türksoy EMEN, Türkiye'nin 2023 Vizyonunda ABD ve Kanada, Müsiad Abd, İstanbul, 2017.

Naci Tolga SARUÇ, Vergi Uyumu: Teori ve Uygulama (2.Baskı), Seçkin Kitabevi, Ankara, 2015.

Naci Tolga SARUÇ, Obezite Ekonomisi, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2015.

Binhan Elif YILMAZ, Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Türkiyede Sosyal Güvenlik Sisteminin Açıkları, Finansmanı ve Reformu, Derin Yayınları, İstanbul, 2014.

Binhan Elif YILMAZ, Türkiye'nin Değişmeyen Kaderi: Osmanlı'dan Günümüze (1854-2014) Borç Çıkmazı, Derin Yayınları, İstanbul, 2014.

Nagihan OKTAYER IŞIKLAR, Avrupa Birliğinde Gelir ve Harcama Politikaları, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014.

Binhan Elif YILMAZ, Küresel Krizin Avrupa'da Borç Çıkmazına Dönüşümü, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.

Ufuk BAKKAL, Vergiye Uyum Çerçevesinde Karmaşık Vergi Sistemleri Teorik Bir Analiz, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013.

Recep Emre ERİÇOK, Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği), Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013.

Murat ÇAK, Türkiyede Cari Açık, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2013.

Başak ERGÜDER, Galata Hanları: Paranın Serüveni (1838-1945), Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011.

Şahin AKKAYA, Küreselleşen Ekonomik Sorunlar ve Vergilemenin Küreselleşmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011.

Murat ŞEKER, Figen ALTUĞ, Murat ÇAK, Önder BİNGÖL, Türkiye'de Vergi Bilinci- İstanbul Araştırması, İsmmmo Yayınları, İstanbul, 2010.

Murat ŞEKER, Figen ALTUĞ, Murat ÇAK, Önder BİNGÖL, Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar, İsmmmo Yayınları, İstanbul, 2009.

Murat ŞEKER, Binhan Elif YILMAZ, Murat ÇAK, 2007 Türkiye Ekonomisi Raporu, Ekonomiye Bakış ve Beklentiler Projesi, İsmmmo Yayınları, İstanbul, 2008.

Binhan Elif YILMAZ, Murat ŞEKER, Murat ÇAK, Türkiye Ekonomisine Bakış: Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, İsmmo Yayınları, İstanbul, 2008.

Murat ÇAK, Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması ve Vergilendirme, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2008.

Nazan SUSAM, Murat ÇAK, Yatırım Kararlarının Belirlenmesinde Vergisel Faktörlerin Önemi, İsmmmo Yayınları, İstanbul, 2008.

Nagihan OKTAYER IŞIKLAR, Enlargement of the EU in the Context of Turkey’s Accession: Budgetary Issues, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2008.

Ufuk BAKKAL, Kayıtdışı Ekonomi, Derin Yayınları, İstanbul, 2007.

Binhan Elif YILMAZ, Murat ÇAK, Murat ŞEKER, Mali İzleme Raporu, Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, İsmmo Yayınları, İstanbul, 2007.

Binhan Elif YILMAZ, Murat ŞEKER, Vergiye Karşı Tepkiler: Mükellef Davranışları, İsmmo, İstanbul, 2007.

Binhan Elif YILMAZ, Burhan BALOĞLU, Filiz BALOĞLU, Nazan SUSAM, 100 Soruda Mortgage Sistemi: Ekonomik ve Toplumsal Boyutu, İto Yayınları, İstanbul, 2007.

Murat ŞEKER, Esfender KORKMAZ, Tekin AKGEYİK, Nagihan OKTAYER IŞIKLAR, Nazan SUSAM, Binhan Elif YILMAZ, Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İto Yayınları, İstanbul, 2006.

Şahin AKKAYA, Küreselleşme Sürecinde Vergi Yapıları ve Uluslararası Vergi Rekabeti, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.

Esfender KORKMAZ, Burhan BALOĞLU, Nagihan OKTAYER IŞIKLAR, Murat ÇAK, Kutluk Kağan SÜMER, Mikro Kredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması-İstanbul Örneği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2004.

Murat ÇAK, Dünyada ve Türkiyede Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi, İto, İstanbul, 2002.

İzzettin ÖNDER, Kerem ALKİN, Binhan Elif YILMAZ, Murat ÇAK, 17 Ağustos Depremi’nin Kocaeli ve Sakarya illerine Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırması, İfmc Yayınları, İstanbul, 2000.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR (Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN (Merkez Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Nagihan OKTAYER (Üye)

Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ (Üye)

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ (Üye)

Tarihçe ya da 71 Yıllık Bir Yolculuğun Hikâyesi

Maliye Araştırma Merkezi’nin başlangıcı olan Maliye Enstitüsü 1949 yılında kurulmuştur. Enstitü’nün ilk müdürlüğüne Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark atanmıştır. Prof. Neumark müdürlük görevini 1952 yılında Prof. Orhan Dikmen’e devretmiştir. Maliye Enstitüsü’nün müdürleri arasında Prof. Dr. Memduh Yaşa ve Prof. Dr. Bedi N. Feyzioğlu gibi, maliye biliminin ünlü isimleri de bulunmaktadır. 

Maliye Enstitüsü kuruluşundan itibaren pek çok ulusal ve uluslararası faaliyet gerçekleştirmiştir. Bunların başında, şüphesiz ki Maliye Enstitüsü Konferansları gelmektedir. Yüzlerce bilim adamı, uzman, bürokrat ve devlet adamının verdiği konferanslar 1955 yılından başlayarak düzenli olarak yayımlanmıştır. Maliye Enstitüsü sadece konferans tebliğlerini yayımlamakla kalmamış, zamanının önemli kitaplarını ve yabancı dillerde yayımlanmış ünlü eserlerin tercümelerini de yayımlayarak bu eserleri bilim dünyasının istifadesine sunmuştur. 
Maliye Enstitüsü’nün 1949 yılında başlayan otuz üç yıllık yolculuğu, 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükmü uyarınca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu öncesinde lisansüstü eğitim öğretim programı uygulamayan bütün enstitüler gibi, Araştırma Merkezi’ne dönüşmesiyle, 30 yıldan bu tarafa da Maliye Araştırma Merkezi adı altında devam etmektedir. 
Maliye Araştırma Merkezi’nin 1955 yılından beri yayımlanan akademik yayını olan ve 2000 yılından beri hakemli bilimsel dergi olma özelliğini taşıyan Maliye Araştırma Merkezi Dergisi 2012 yılından itibaren alan indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.
Merkez (ve Enstitü) yaptığı çalışmalar, düzenlediği konferanslar ve hazırladığı raporlarla maliye politikalarının oluşturulmasında, vergi reform çalışmalarında ve mali mevzuatın şekillendirilmesinde önemli görevler ifa etmiştir.
Merkezin 10.000’den fazla kitap ve diğer bilimsel yayınlardan oluşan kütüphanesi, 1999 yılına kadar, İktisat Fakültesi’nin merkez kütüphaneden sonra en zengin kütüphanesi olma özelliğini taşımıştır. 1999 yılında depremden zarar gören Merkez Bina’nın tadilatı nedeniyle taşınan eserler, İktisat Fakültesi Merkez Kütüphanesi’nde muhafaza altına alınmıştır. 


Hukuki Dayanak

1-    2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (Çerçeve Düzenleme)

Maliye Araştırma Merkezi’nin ilk hukuki dayanağı 2547 sayılı kanun gereğince çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesidir. Madde hükmü şu şekildedir:
“Kanunla kurulmayan ve 2547 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan enstitülerden, bağımsız olarak yüksek lisans veya doktora öğretimi uygulamayan ve başlıca görevleri araştırma veya uygulama olan enstitüler, faaliyetlerini ilgili üniversite senatosu kararı ile araştırma veya uygulama merkezi olarak devam ettirebilirler”. 

2-    Maliye Araştırma Merkezi Statüsü (İkincil Düzenleme)

Maliye Araştırma Merkezi’nin kuruluşu ve faaliyetleri 1982 yılında kabul edilen Statü ile düzenlenmiştir. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi yayımı olan Maliye Çalışmaları Dergisi - Journal of Public Finance Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Mayıs ve Kasım aylarında yayımlanan, uluslararası bilimsel bir dergidir. 1955 yılında kurulmuştur. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Amaç

Maliye Çalışmaları Dergisi - Journal of Public Finance Studies, maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları hakkında teorik ve uygulamalı araştırmalar yayımlamayı ve bilimsel bilginin gelişimine katkı sunan uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

Kapsam

Maliye Çalışmaları Dergisi’nin kapsamını kamu maliyesi, kamu ekonomisi, kamu politikası, maliye politikası, kamu bütçesi, davranışsal maliye, vergileme ve ilişkili konular oluşturur. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.